MEET BRADLEY MACHELL...

Bradley’s pursuit of the design industry started early in high school, using the limited resources available to him to make logos for his friends. This sparked a passion for branding and marketing, exploring brand values and how to effectively communicate to a tailored target audience. Moving forward, Bradley seeks to make his mark within the film and TV industry. Bradley continually seeks to develop his skills working with a range of software and explore new opportunities available within the industry.

Dechreuodd Bradley ar ei yrfa yn y diwydiant dylunio yn gynnar yn yr ysgol uwchradd, gan ddefnyddio'r adnoddau cyfyngedig oedd ar gael iddo i greu logos i'w ffrindiau. Gwnaeth hyn ennyn angerdd am frandio a marchnata, gan archwilio gwerthoedd brand a sut i gyfathrebu'n effeithiol gyda chynulleidfa darged benodol. Gan symud ymlaen, mae Bradley yn ceisio gwneud ei farc yn y diwydiant ffilm a theledu wrth iddo barhau i ddatblygu ei ystod o sgiliau gan weithio gyda llu o feddalwedd ac archwilio cyfleoedd newydd sydd ar gael yn y diwydiant.

INSTAGRAMWEBSITE

‘SHIFT FILM FESTIVAL’
Bradley’s final project merges his passion for the film and TV industry, with his skills in brand communication, to create ‘Shift Film Festival’. Bradley uses this opportunity to spark debate surrounding fundamental issues within society regarding our relationship with technology. Bradley immerses his audience in the dystopian and utopian worlds he creates, using the fusion of branding, design, and use of technology to create a space that engages his audience in debate, questioning the impacts of technology on humanity and how we treat our planet.

Mae prosiect olaf Bradley yn cyfuno ei angerdd dros y diwydiant ffilm a theledu gyda'i sgiliau mewn cyfathrebu brand i greu 'Shift Film Festival'. Mae Bradley yn defnyddio'r cyfle hwn i ysgogi dadl ynghylch materion sylfaenol o fewn cymdeithas ynglŷn â'r berthynas â thechnoleg. Mae Bradley yn trochi ei gynulleidfa yn y bydiau dystopaidd ac utopaidd y mae'n eu creu, gan ddefnyddio cyfuniad o frandio, dylunio, a defnydd o dechnoleg i greu gofod sy'n cymell ei gynulleidfa i ddadlau, cwestiynu effeithiau technoleg ar ddynoliaeth a sut rydym yn trin ein planed.

CARDIFF SCHOOL OF ART & DESIGN