MEET FINLEY-MAE STAINFIELD...

Fin consistently strives to develop new skills and explore a range of mediums to work with, believing in versatility as the key to becoming a strong designer. Fin’s experimental and unique design style extends from typography to editorial, exploring a fusion between technology and design. With a focus on typography throughout her degree, Fin has developed a love for crafting experimental typefaces that reflect her core values and beliefs as a designer, infusing her work with purpose and integrity.

Mae Fin yn ymdrechu'n gyson i ddysgu a datblygu sgiliau newydd a chyfryngau newydd i weithio gyda nhw, gan gredu bod hyblygrwydd yn allweddol i ddod yn ddylunydd cryf. Mae arddull dylunio arbrofol ac unigryw Fin yn ymestyn o deipograffeg, i olygyddol, ac yn archwilio cyfuniad rhwng technoleg a dylunio. Gyda ffocws mawr ar deipograffeg trwy gydol ei gradd, mae Fin wedi datblygu cariad at grefftio teipysgrifau arbrofol sy'n adlewyrchu ei gwerthoedd craidd a'i chredoau fel dylunydd, gan drwytho ei gwaith â phwrpas a chywirdeb.

INSTAGRAMWEBSITE
‘TANGLED REALITY’
Fin’s final project is a typographic exploration of humanity’s relationship with technology. ‘Glitched Variable,’ Fin’s original typeface created for the project using creative coding, represents the complex entanglement with technology humanity has created. Fin uses a ‘glitched’ effect in her typeface to display the blurred line between simulation and reality in the digital age we live in today.

Mae prosiect olaf Fin yn archwiliad teipograffig i berthynas dynoliaeth â thechnoleg. Mae 'Glitched Variable', teipysgrif wreiddiol Fin a grëwyd ar gyfer y prosiect gan ddefnyddio codio creadigol, yn cynrychioli'r cymhlethdod sydd wedi'i greu rhwng dynoliaeth a thechnoleg. Yn cynnwys tri newidyn, mae Fin yn defnyddio effaith 'glitch' yn ei theipysgrif i arddangos y llinell aneglur rhwng efelychiad a realiti yn yr oes ddigidol rydym yn byw ynddi heddiw.
CARDIFF SCHOOL OF ART & DESIGN