MEET ZAK KNIGHT...

Zak’s approach to design is both sporadic and systematic. Heavily informed by research, Zak delves deep into his chosen topic, which allows him to explore his projects from unique perspectives and at a deeper level. Being process-driven is a key part of Zak’s practice, using play as a way of ‘letting go’ and allowing the outcome to present itself naturally. This use of play allows him to explore his unique perspective as a designer, creating an environment where ideas can flow Zak’s approach to design is both sporadic and systematic. Heavily informed by research, Zak delves deep into his chosen topic, which allows him to explore his projects from unique perspectives and at a deeper level. Being process-driven is a key part of Zak’s practice, using play as a way of ‘letting go’ and allowing the outcome to present itself naturally. This use of play allows him to explore his unique perspective as a designer, creating an environment where ideas can flow freely without constraint or judgement.

Mae ymagwedd Zak tuag at ddylunio yn ar hap ac yn systematig ar yr un pryd. Yn drwm dan ddylanwad ymchwil, mae Zak yn mynd yn ddwfn i'w bwnc dewisol, sy'n caniatáu iddo archwilio ei brosiectau o safbwyntiau unigryw ac ar lefel ddyfnach. Mae bod yn yrru gan broses yn rhan allweddol o ymarfer Zak, gan ddefnyddio chwarae fel ffordd o 'ollwng gafael' ac yn caniatáu i'r canlyniad gyflwyno ei hun yn naturiol. Mae'r defnydd hwn o chwarae yn ei alluogi i archwilio ei safbwynt unigryw fel dylunydd, gan greu amgylchedd lle gall syniadau lifo'n rhydd heb gyfyngiad na barn.

WEBSITE
‘DISCONNECTION FROM NATURE  AND THE HUMAN-NATURE DISCONNECTION’
Zak’s final project is as much about educating his audience about sustainability, as it is about finding his creative flow and style as a designer. Zak uses his in-depth knowledge and passion for the subject matter to allow him to translate the ideas into symbolic drawings embedded in meaning, feeling, and emotion. Zak uses motion and dance to translate his emotional response to the topics into each mark or shape to create meaningful and sometimes violent expressions through his mark-making.

Zak’s choice of topics came about through concept mapping and finding patterns and links between his research and the ideas that were presented to him. Zak explains his use of ‘gut feeling’ to allow the project to develop naturally, finding much of his inspiration and answers in his natural surroundings, which he captures in his photography. Zak combines his photography with his ink drawings to formulate a narrative that aims to resonate with people and change perceptions about what it means to be sustainable.

Mae prosiect olaf Zak yn ymwneud cymaint ag addysgu ei gynulleidfa am gynaliadwyedd ag y mae'n ymwneud â dod o hyd i'w lif creadigol a'i arddull fel dylunydd. Gan ddefnyddio ei gorff a'i symudiadau, mae Zak yn defnyddio ei wybodaeth drylwyr a'i angerdd dros y pwnc i'w alluogi i gyfieithu'r syniadau i luniadau symbolaidd wedi'u trwytho mewn ystyr, teimlad ac emosiwn. Mae gludedd a thrwch yr inc yn caniatáu i emosiynau Zak gael eu trosglwyddo i'r strôc inc yn uniongyrchol, gan ofyn am symudiad corfforol iawn i greu pob siap. Mae hyn yn arwain at fynegiadau dwys eu hystyron ac weithiau'n dreisgar trwy ei nodau.

Daeth dewis Zak o bynciau i'r amlwg trwy fapio cysyniadau a dod o hyd i batrymau a chysylltiadau rhwng ei ymchwil a'r syniadau a gyflwynwyd iddo. Mae Zak yn egluro ei ddefnydd o 'deimlad perfedd' i ganiatáu i'r prosiect ddatblygu'n naturiol, gan ddod o hyd i lawer o'i ysbrydoliaeth ac atebion yn ei amgylchedd naturiol, y mae'n ei ddal yn ei ffotograffiaeth. Mae Zak yn cyfuno ei ddefnydd o ffotograffiaeth gyda'i luniadau inc i ffurfio naratif sy'n anelu at atseinio gyda phobl a newid canfyddiadau am yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn gynaliadwy.CARDIFF SCHOOL OF ART & DESIGN