Natasha Kemp     Natasha Kemp     Natasha Kemp     Natasha Kemp     Natasha Kemp     Natasha Kemp     


MEET NATASHA KEMP...

Natasha uses ‘why?’ as the basis for her projects and the path to exploring new perspectives and intriguing approaches to problems. Natasha leaves no stone unturned as she delves deep into a topic while finding her unique position within a subject matter. Following an often explosive and active social route to her design process and development, Natasha confidently addresses sensitive issues in an unpredictable and exciting way. Natasha strives for social change and addresses injustices in her projects, using provocative styles deep-laden with emotional integrity that push boundaries and question the world around her.

Mae Natasha yn cwestiynu popeth, gan ddefnyddio 'pam?' fel sail i'w phrosiectau a'r llwybr i archwilio safbwyntiau newydd ac ymagweddau diddorol at broblemau. Nid yw Natasha'n gadael carreg heb ei throi wrth iddi blymio'n ddwfn i bwnc gan ddod o hyd i'w safle unigryw o fewn pwnc. Gan ddilyn llwybr amlweithredol a chymdeithasol yn ei phroses a'i datblygiad dylunio, mae Natasha'n ymdrin â materion sensitif yn hyderus mewn ffordd anrhagweladwy a chyffrous. Yn ymdrechu'n bennaf i sicrhau newid cymdeithasol, ac i fynd i'r afael ag anghyfiawnderau cymdeithasol, mae Natasha'n defnyddio arddull ysgogol, yn llawn cywirdeb emosiynol, sy'n gwthio ffiniau ac yn cwestiynu'r bob dydd.

INSTAGRAMWEBSITE
‘GIRLS WILL BE BOYS’
Natasha showcases her design style throughout her level 6 work, in her ISTD awarded project ‘Ghost Town’ exploring the effects of gentrification on minority communities in Brixton, and through her final project exploring gender roles within the context of fashion. This project draws from a deep passion to divert from stereotypical and linear solutions to social problems by using experimental disruptive design to influence radical change.

Mae Natasha yn arddangos ei harddull dylunio trwy gydol ei gwaith lefel 6, yn ei phrosiect arobryn ISTD ‘Ghost Town’ sy’n archwilio effeithiau gentrification ar gymunedau lleiafrifol yn Brixton, ac yn ei phrosiect olaf sy’n archwilio rolau rhywedd yng nghyd-destun ffasiwn. Mae’r prosiect hwn yn tynnu ar angerdd dwfn i wyro oddi wrth atebion stereoteip a llinellol i broblemau cymdeithasol trwy ddefnyddio dyluniad aflonyddgar arbrofol i ddylanwadu ar newid radical yn y canfyddiad ymhlith ei chynulleidfa.
CARDIFF SCHOOL OF ART & DESIGN