Kiril Vyukhin     Kiril Vyukhin     Kiril Vyukhin     Kiril Vyukhin     Kiril Vyukhin     Kiril Vyukhin     


MEET KIRIL VYUKHIN...

Kiril is dynamic and passionate as a designer. His love for graphic design stemmed from small-scale freelancing for friends at an early age.  Pursuing a degree in Graphic Communication, Kiril has evolved his skills as a designer to be organised and well-managed in juggling multiple projects while maintaining high standards of work. From running a functional clothing brand to engaging in musical endeavours, Kiril is versatile in his creative sources and constantly seeks new artistic challenges and collaboration opportunities. Kiril is dedicated to his projects and uses the skills developed through his early work to seamlessly blend design and functionality in his work.

Mae Kiril yn ddylunydd angerddol a dynamig, y daeth ei gariad at ddylunio graffig o ddechrau ar waith llawrydd ar raddfa fach i ffrindiau o oedran cynnar. Gan ddilyn gradd mewn Cyfathrebu Graffig, mae Kiril wedi datblygu ei sgiliau fel dylunydd, gan fod yn drefnus ac yn rheoledig wrth ymdrin â phrosiectau lluosog tra'n cynnal safonau uchel o waith. O redeg brand dillad swyddogaethol, i ymgysylltu ag ymdrechion cerddorol, mae Kiril yn amryddawn yn ei ffynonellau creadigol ac yn chwilio'n gyson am heriau artistig newydd a chyfleoedd cydweithio. Mae Kiril wedi ymrwymo i'w brosiectau ac yn defnyddio'r sgiliau a ddatblygwyd trwy brosiectau creadigol cynnar i gyfuno dyluniad a swyddogaeth yn ddi-dor yn ei waith.

INSTAGRAMWEBSITE
‘NUTRITIONAL LABELLING AGENCY’
Kiril's final project; the 'National Labelling Agency' creates a tangible solution to the problem of ineffective food labelling and a lack of effective information regarding healthy eating available to the public. Designing a new and innovative nutritional label system for food products, Kiril provides clear and accessible nutritional information through his curated colour-coded system.

With a deep understanding of legislation surrounding food labelling, such as the sugar tax and HFSS, Kiril demonstrates how policies influence consumer behaviour and product formulation through his project. The interactive app focuses on practicality and accessibility, allowing users to scan labels and receive detailed nutritional information that is easily understandable and helps users make informed decisions. This project combines visual appeal with educational value, using his information design skills to create a clear and informative food labelling system with real-world application.


Mae Kiril wedi dylunio system labelu maethol newydd ac arloesol ar gyfer cynhyrchion bwyd: y 'Asiantaeth Labelu Maethol'. Mae Kiril yn darparu gwybodaeth faethol glir a hygyrch trwy system cod lliw. Nod y prosiect yw creu ateb pendant i'r broblem o labelu bwyd aneffeithiol, a'r camddealltwriaeth a'r diffyg cynrychiolaeth o ran gwybodaeth am fwyta'n iach. Mae ap rhyngweithiol Kiril yn canolbwyntio ar ymarferoldeb a hygyrchedd, gan ganiatáu i ddefnyddwyr sganio labeli a derbyn gwybodaeth faethol fanwl sy'n hawdd ei deall ac yn helpu defnyddwyr i wneud penderfyniadau gwybodus. Mae Kiril yn dangos sut mae polisïau'n dylanwadu ar ymddygiad defnyddwyr a fformiwla cynnyrch, gyda dealltwriaeth ddofn o ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â labelu bwyd, megis y dreth siwgr a HFSS. Mae'r prosiect hwn yn cyfuno apêl weledol gyda gwerth addysgol, gan ddefnyddio ei sgiliau dylunio gwybodaeth i greu system labelu bwyd glir ac addysgiadol sydd â chymhwysiad yn y byd go iawn.

CARDIFF SCHOOL OF ART & DESIGN