Carley Spencer     Carley Spencer     Carley Spencer     Carley Spencer     Carley Spencer     Carley Spencer     


MEET CARLEY SPENCER...

Carly’s use of research as a core root of her design process gives her a deep understanding and breadth of knowledge within her chosen topic. Carly can confidently go against the grain with her conceptual and speculative design, using play to draw out unique and interesting perspectives in her projects.

Mae defnydd Carley o ymchwil fel rhan greiddiol o'i phroses ddylunio yn rhoi dealltwriaeth ddofn ac ystod eang o wybodaeth iddi o fewn ei phwnc dewisol. Mae Carley yn gallu mynd yn hyderus yn erbyn y graen gyda'i dyluniad cysyniadol a damcaniaethol, gan ddefnyddio chwarae i ddatgelu safbwyntiau unigryw a diddorol yn ei phrosiectau. Trwy ddefnyddio'r wybodaeth hon, mae Carley yn gallu arbrofi gyda syniadau sy'n mynd y tu hwnt i'r wyneb, gan ddefnyddio chwarae i ddatgelu safbwyntiau unigryw a diddorol.

INSTAGRAMWEBSITE
‘OUR OBESSION WITH TRUE CRIME’
Carly’s final project highlights and disrupts behavioural tropes of true crime documentary consumers. Carly explores the impacts of dramatising victims’ stories for public entertainment and the sometimes disturbing nature of true crime consumers and citizen sleuths. This project brings into discussion a unique perspective on true crime, one that explores the societal impacts and ethical implications from the perspective of the consumer.

Mae prosiect olaf Carley yn tynnu sylw at ac yn amharu ar dueddiadau ymddygiadol defnyddwyr dogfennau trosedd go iawn. Mae Carley yn archwilio effeithiau ddramateiddio straeon dioddefwyr er mwyn diddanu'r cyhoedd a natur weithiau anniddig defnyddwyr troseddau go iawn a ditectifs dinasyddion. Mae'r prosiect hwn yn cyflwyno safbwynt unigryw ar droseddau go iawn, un sy'n archwilio'r goblygiadau moesegol o safbwynt y defnyddiwr ac effeithiau cymdeithasol ehangach.

CARDIFF SCHOOL OF ART & DESIGN